facebook

Training Intensity (การฝึกที่ความเข้มข้น)

Training Intensity (การฝึกที่ความเข้มข้น)

Training Intensity (การฝึกที่ความเข้มข้น)

         จากการวิจัยพบว่าการพัฒนากล้ามเนื้อที่ดีที่สุด คือ การฝึกที่ความเข้มข้นที่ใกล้กับความเข้มข้นสูงสุดมากที่สุด (Sub Maximum) ยิ่งเข้าใกล้จุดสูงสุดเท่าไรยิ่งพัฒนาได้มาก การฝึกเบาไปก็จะทำให้ความเข้มข้นห่างจากจุด Maximum จากทางด้านล่างของกราฟ และการฝึกหนึกเกินไปทำให้ความเข้มข้นห่างจากจุด Maximum  ยกตัวอย่าง เช่นการ Bench Press กำหนดให้ จุดMaximum อยู่ที่ 100lb ในเซตสุดท้าย ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถทราบได้ว่า นน. Maximum เป็นเท่าไร อาศัยการเลือก นน.ที่ใกล้เคียงกับ นน.ที่สามารถทำให้หมดแรงได้ 

         *ครั้งแรกผู้ฝึกเลือก นน.ที่ 90lb ความเข้มข้นจึงตกอยู่ที่จุด  ที่เป็นเส้นประสีฟ้าในกราฟ *ครั้งต่อมาผู้ฝึกพยายามเข้าใกล้จุด Maximum โดยการเพิ่ม นน. แต่ผู้ฝึกเลือกที่จะเพิ่มแผ่นละ 10lb ฝั่งละแผ่นเพราะคิดว่า 10lb น่าจะเป็นแผ่นที่เล็กที่สุดแล้วที่จะใช้ ทำให้ นน.รวมเป็นทั้งหมด 110lb ทำให้คว้ามเข้มข้นตกอยู่ที่จุด  ซึ่งเป็นจุดที่ให้ผลไม่ต่างจากเดิมเพียงแต่เปลี่ยน ฝั่ง จาก ฝั่งที่ใช้ นน.เบากว่า เป็น ฝั่งที่ใช้ นน.หนักกว่า เท่านั้นเอง *แต่ถ้าผู้ฝึกเพิ่มน้ำหนักด้วยแผ่น 5lb ฝั่งละแผ่น นน.รวมจะตกอยู่ที่ 100lb ซึ่งเข้าใกล้กับจุด Maximum สำหรับคนๆนี้มากที่สุด ซึ่งค่าความเข้มข้นจะตกอยู่ที่จุดซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดนั่นเอง

        สังเกตได้ง่ายๆ หากเคยรู้สึกว่าเซตที่ 2 ของการฝึกยังไม่ทำให้เราหมดแรง เราจึงเพิ่ม นน.ขึ้นอีก แต่ก็รู้สึกว่าเซตที่ 3 หนักเกินไปทำให้เรายกไม่ไหว นั่นหมายถึงว่า ช่วงห่างระหว่าง น้ำหนักที่เลือกใช้นั้นไม่พอดี อย่ายึดติดกับ Ego ในตัวเราเอง กล้ามเนื้อไม่นับเลขน้ำหนัก แต่เป็นเราเองที่นับตัวเลขน้ำหนัก บางครั้งการเพิ่มนน.แม้เพียงนิดเดียวก็ให้ผลได้ดีกว่าการเพิ่มมากกว่าแล้วทำให้เราออกห่างจุด Maximum ลองปัดฝุ่นแผ่นเล็กๆเหล่านี้แล้วนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกที่ประสบความสำเร็จของคุณครับ... Be Strong