นโยบายความเป็นส่วนตัว

        บริษัท บีพี มัสเซิล จำกัด ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบีพี มัสเซิลดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบีพี มัสเซิล

       ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบีพี มัสเซิลได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ศึกษาบทความของบีพี มัสเซิล และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบีพี มัสเซิลได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บีพี มัสเซิล หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบีพี มัสเซิล

       บีพี มัสเซิลสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบีพี มัสเซิลได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบีพี มัสเซิลได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหา ข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ สื่อให้ความรู้ต่างๆ และวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

       ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบีพี มัสเซิลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของบีพี มัสเซิล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากบีพี มัสเซิลไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บีพี มัสเซิลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อบีพี มัสเซิลได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้บีพี มัสเซิลใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร แก่บีพี มัสเซิล ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บีพี มัสเซิลแล้ว บีพี มัสเซิลจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงภายใต้ที่กฎหมายกำหนด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

       บีพี มัสเซิลเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบีพี มัสเซิล ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่บีพี มัสเซิล ได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และบีพี มัสเซิล จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

       ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบีพี มัสเซิล จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบีพี มัสเซิล และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่านตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ บีพี มัสเซิล ได้รับความยินยอมจากท่าน

  • การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมตามที่ท่านประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
  • การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

       ข้อมูลที่บีพี มัสเซิล ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกผลิตภัณฑ์และบริการของบีพี มัสเซิล รวมทั้ง การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของบีพี มัสเซิล บีพี มัสเซิล จะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วบีพี มัสเซิล ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบีพี มัสเซิล ได้ตลอดเวลา

มาตรการความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

       บีพี มัสเซิล ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการบีพี มัสเซิล ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

       บีพี มัสเซิล ได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมีแนวทางปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบีพี มัสเซิล ซึ่งบีพี มัสเซิล ขอแนะนำการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต